Ajánlott tanterv a középhaladó csoport számára

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

 

1. A szóbeli közlés megértése

2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

3. A szövegolvasás képességének fejlesztése

4. Írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése

5. A saját kulturális értékek ápolása

 

 

 

 

 

 

 

 1. A szóbeli közlés megértése

Sor-

szám

Részletes követelmények

Tanulási tevékenységek

 

 

1.1.

A szint végén a tanuló:

 • kiemeli a szóbeli közlésből az információkat, megérti a verbális és nem verbális kommunikációs jelzéseket
 • érti a szóbeli közlés jelentését

- különböző beszédhelyzetek felismerése a kommunikációban való részvétel

- beszélgetés a hallottakról

 • gesztusok, arckifejezések, tekintet és különböző testmozdulatok felfedezése, megértése és alkalmazása
 • párbeszéd megfigyelése, megértése, folytatása és kezdeményezése a kommunikáció szabályai szerint
 • a szóbeli közlés román nyelvre való fordítása

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- érti a kommunikációs célhoz igazodó mondatokat, érzékeli az élőbeszéd helyes és helytelen mondatstruktúráit

 • szövegértés kifejezése rajz, pantomim által
 • gyakorlatok azonos jelentésmezőbe tartozó szavak megismerésére
 • mondatszerkesztés, átalakítás megadott szempont szerint (szórend, kérdések alapján)
 • nyelvtanilag hibásan szerkesztett mondatok javítása feladatok révén
 • ejtéshibák javítását szolgáló gyakorlatok (szórend,

hosszú és rövid hangok helyes ejtése, hanglejtés)

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

érzékeli a mondatnál kisebb nyelvi egységeket, szószerkezeteket, szóösszetételeket, felismeri a szerkesztett szavakat (szótő+toldalék)

 • hiányos szószerkezetek kiegészítése kérdések alapján(Hol? Mit? Mikor?)
 • szószerkezetek,szókapcsolatok felismerése, értése
 • szótövek és toldalékos szavak megkülönböztetése játékos gyakorlatokkal
 • témához kötött szavak, szókapcsolatok gyűjtése
 • szavak jelentéstartalmának megváltoztatása hangok illetve szótagok kicserélésével

 

1.4

 • érdeklődéssel követi a konkrét kommunikációs helyzeteket és azokban aktívan vesz részt

párbeszéd, szerepjátékok, csoportjátékok: megadott témával önálló véleményalkotás

 

2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 • szöveget alkot meghatározott beszédhelyzetekben, követi a köznyelvi kiejtést, helyi nyelvváltozatot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a köznyelvi és a saját nyelvi változatában fejezi ki gondolatait, érzelmeit

- képek, képsorok alapján rövid szóbeli szövegalkotási gyakorlatok

- kérdések megfogalmazása az olvasott szövegrésszel kapcsolatosan

- szöveg bővítése, átalakítása az olvasott szöveggel kapcsolatosan

 • tárgyak, élőlények bemutatása
 • szerepjátékok, dramatizálás, mesék megjelenítése
 • beszédkészség-fejlesztő és beszédtechnikai gyakorlatok (beszédlégzés, hangképzés, hangerő, hanglejtés, hangszín, ritmus)
 • szövegalkotási gyakorlatok konkrét helyzetekben
 • versmondás, dramatizálás, visszamesélés
 • bemutatkozás, kérés, tudakozás, társas beszédszituációkban való részvétel
 • élménybeszámoló

 

2.3.

 

 

 

 

 

 • mondatokat és szövegeket alkot
 • - hiányos mondatok kiegészítése kérdések alapján (Hol? Mit? Mikor?)
 • szószerkezetek, szókapcsolatok felismerése, értése
 • szótövek és toldalékos szavak megkülönböztetése játékos gyakorlatokkal
 • témához kötött szavak, szókapcsolatok gyűjtése

a mondat jelentéstartalmának megváltoztatása (tömörítés, bővítés, helyettesítés) mondatkapcsolási gyakorlatok szövegalkotás mondathalmazból

 

2.4.

 

 

 

 

 

2.5.

beépíti az aktív szókincsébe az új szavakat

 

 

 

 

- alkalmazkodik a különböző életszerű beszédhelyzetekhez

 • a szókincs aktivizálására alkalmas gyakorlatok (gyűjtés, helyettesítés, kiegészítés, mondatalkotás)
 • önálló mondatalkotás a megismert szavakkal

- szerepjátékok (beszélő-hallgató)

 • beszédhelyzetek teremtése részvétel azokban
 • párbeszéd kezdeményezése, folytatása és befejezése különböző személyekkel (helyzetgyakorlatok)

 

2.5.

Érdeklődéssel vesz részt a konkrét beszédhelyzetekben

Didaktikai játékok, versenyek

 

3. A szövegolvasás képességének fejlesztése

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- helyesen, kifejezően olvas

 • rövid terjedelmű szöveg olvasása egyéni ritmusban
 • kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító mondat hanglejtésének gyakorlása
 • olvasási gyakorlatok (szerepolvasás, láncolvasás)
 • ismert szöveg olvasása, figyelemmel követve az írásjeleket
 • hangos olvasás önjavítással, az olvasási hibák javításával

 

3.2.

Felismeri a szöveg tartalmi és szerkezeti összetevőit

szövegértés kifejezése rajz, pantomim által

 • kijelentések kiegészítése az olvasott szöveg alapján
 • ismeretlen szavak jelentésének megértése a szövegkörnyezetben, saját nyelvi változattal való megfeleltetés
 • az olvasott epikus szöveg szereplőinek megnevezése, csoportosítása (emberek, állatok, mesebeli lények)
 • szövegbeni események sorrendjének megállapítása (logikai, időrendi)

szereplői, elbeszélői nézőpontokkal való azonosulás

 

 

3.3.

- felfedezi a különböző műfajú szövegek (mese, szólás, közmondás, találós kérdés, monda, népdal) jellemző jegyeit

 • prózai és verses alkotások közötti különbségek felismerése
 • epikus szöveg jellemzőinek felismerése (helyszín, idő, szereplők, cselekmény)
 • szövegtagolási gyakorlatok

 

 

3.4.

Érdeklődést tanúsít az olvasás iránt

olvasási gyakorlatok a tanuló saját nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő szövegekkel

olvasónapló készítése

 

4. Írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése

 

4.1.

- alkalmazza a helyesírási ismereteket szótagok, szavak, mondatok írásakor

 • szótagok, szavak írása önjavítással, összehasonlítva megadott mintával
 • szótag-, szó-, mondatkiegészítési gyakorlatok
 • írásgyakorlatok (másolás, átírás, tollbamondás, pl. j-ly helyes használata, szóvégi magánhangzók, toldalékok helyes használata)
 • mondatokban, rövid szövegben a hiányzó írásjelek pótlása
 • több írásjelet tartalmazó szövegek másolása, átírása, tollbamondás
 • mondatalkotás, többféle írásjelet tartalmazó rövid szöveg szerkesztése
 • a szófajok helyesírása

 

4.2.

- hosszabb terjedelmű szöveget alkot (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél)

 • tartalmilag összefüggő mondatok alkotása olvasott szöveg alapján
 • hiányos szövegek kiegészítése megfelelő szavakkal
 • bővítés, egyéni vélemény megfogalmazása
 • megfigyelés alapján személyek, tárgyak, állatok leírása
 • jellemzés készítése
 • levélírás, a levél formai jellemzőinek ismeretében

 

5. A saját kulturális értékek ápolása

 

 

5.1.

Bátran, önbizalommal használja a magyar nyelvet, tudatosan őrzi nyelvi identitását, ismeri a magyar nyelv kommunikációs értékét

Diáklap szerkesztése, versenyeken való részvétel, csoporttársakkal való anyanyelvi kommunikációs gyakorlatok, a magyar nyelv kommunikációs értékeinek összevetése a többségi nyelvváltozattal, rendszeres kommunikáció a tömbmagyarságban élőkkel (levelezés, tábor, kirándulás, partnerkapcsolat, verseny)

5.2.

Ismeri és ápolja a helyi és nemzeti kulturális értékeket, érdeklődést tanúsít irántuk

Néprajzi gyűjtések megismerése, folklórszövegek tanulása

Saját néprajzi gyűjtés

TANULÁSI TARTALMAK

1.Olvasási készség fejlesztése

 • A könyv
 • Szövegek műfaja: leírás, elbeszélés, ismeretközlés, történelmi tárgyú olvasmányok, lírai alkotások
 • Szövegek olvasása (legtöbb 75-150  szót tartalmazó szöveg)
 • Szereplők felismerése, csoportosítása, jellemzése
 • Szövegek tagolása, logikai egységekre bontása
 • A szövegtartalom megértése

2.Kommunikációs képesség fejlesztése

2.1 Szóbeli kommunikáció

 • Közlés – igazodás a köznyelvi kiejtés normáihoz
 • Gondolatok, érzelmek kifejezése
 • A párbeszéd –beszélgetés két vagy több személy között

- párbeszéd kezdeményezése, folytatása, befejezése

- párbeszéd konkrét helyzetekben

 • Szövegek utánmondása, reprodukálása és alkotása
 • A kommunikációs szempontnak megfelelő, helyes mondatok alkotása, a mondatok szöveggé formálása
 • Az új szavak tisztázása és beépítése az aktív szókincsbe

Megnyilvánulási formák:

  • köszönés, bemutatkozás, személyleírás, kérés, tudakozódás
  • kérdezés, válaszadás, párbeszéd
  • kezdeményezés, csoportos beszélgetés
  • véleménynyilvánítás
  •  történetetmondás/mesélés képek, képsorok, olvasott szöveg, saját élményei alapján

2.2 Az írott beszéd

 • Elhelyezés
  • Az írás elhelyezése a lapon (keltezés, cím, szerző, bekezdések, szóköz betartása)
  • Kijelentő, kérdő, felkiáltó mondatok, szövegek alkotása, elbeszélés, leírás, jellemzés alkalmazása
  • Levélírás
 • Helyesírás
  • A hangok időtartamának helyes jelölése a szavakban, szóvégeken, a szóvégi magánhangzók helyes jelölése (-o, -ó, -ö, -ő, -u, -ú, -ü, -ű)
  • A névszók helyesírása- főnév, melléknév, számnév, személyes névmás, névelő, névutó, kötőszó
  • A tárgyrag, birtokjel helyes alkalmazása
  • A –ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től, -ba, -be, -ban, -ben –ja, -je, helyes alkalmazása
  • Az ige helyesírása, igeidők, igeragozás, igekötős igék
  • Az –ul, -ül, -ít, -dt, -dj helyes alkalmazása
  • A j-ly helyes használata
 • Írásjelek
  • Írásjelek használata: pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, párbeszéd jele

Megvalósítási módok:

 • Tollbamondás
 • rövid terjedelmű szövegalkotás képek/képsorok, kérdések, vázlatpontok alapján
 • levélírás
 • mondatépítési gyakorlatok (bővítés, szűkítés)

Javasolt tartalmak, művelődési anyag

 1. A gyermek közvetlen környezete és tágabb környezete (én, család, otthoni környezet, iskola, falu- város, szülőföld, közlekedés, színek, számok, óra, testrészek, mesterségek, stb.)
 2. Népköltészeti alkotások (népmese, népmonda, népdal, népballada, szólások, közmondások, találós kérdések, népszokások, ünnepeink)
 3. Pozitív erkölcsi vonások kialakítását szolgáló szövegek
 4. Az évszakok és a velük kapcsolatos tevékenységek